Termeni şi condiţii

Termeni și condiții de utilizare a site-ului
ProIntelect.com

(Regulament)
Bine ați venit pe site-ul www.prointelect.com. rugăm să
citiți cu atenție prezentul Regulament. Utilizând și/sau vizitând acest site
(inclusiv tot conținutul disponibil prin acest site acceptați automat Termenii si Condițiile de utilizare a site-ului.
Acceptul explicit al Dumneavoastră cu privire la aceștia reprezintă de fapt
contractul/înțelegerea dintre părți.

1. Definiții și noțiuni de bază pentru scopul acestor Termeni și Condiții
 
1.1. Site înseamnă o colecție de
pagini–web, grupate în jurul unui subiect, cu un design și cu o unică adresă a
domeniului de Internet, în cazul de față domeniul ProIntelect.com.
Pagina de start pentru accesarea celorlalte pagini-web ale site-ului se află în
rețeaua Internet la adresa www.prointelect.com.
1.2. Proprietarul site-ului este Centrul
de Tehnologii Educaționale ProIntelect Moldova
, în cele ce urmează ProIntelect.
1.3. Utilizatorul site-ului
(Utilizator) este orice persoană care accesează site-ul prin intermediul
Internetului.
1.4. Proprietarul site-ului și Utilizatorul site-ului în cele ce urmează vor fi
denumite „părți”, iar separat „parte”.
1.5. Administratorul site-ului
(Administrator)
– persoanele împuternicite de către Proprietarul site-ului
pentru realizarea dirijării site-ului și alte acțiuni legate de utilizarea
acestuia. Administratorul site-ului acționează din numele Proprietarului site-ului,
dacă nu este specificat altfel.
1.6. Serviciu înseamnă furnizarea către Utilizatori sau Clienți a
accesului de date și informații transmise de ProIntelect prin Internet
cu ajutorul acestui site : www.prointelect.com.
1.7. Cracking sau hacking
înseamnă trecerea neautorizată peste serviciul de autentificare al
Utilizatorului sau alte servicii de securitate ale oricărei rețele, server,
server web sau cont de Utilizator.
1.8. Atacuri de tip „refuzul  serviciului” (Denial of Service) înseamnă interferența cu
Serviciul, referitor la oricare Utilizator, rețea sau server.
1.9. Pagina personală a
Utilizatorului
înseamnă secțiunea/porțiunea site-ului accesibilă pentru
Utilizator după înregistrarea sa, prin intermediul căruia Utilizatorul își
administrează propriul cont (înregistrare sau „account”), poate transmite și primi
informații în cadrul forumului și alte acțiuni legate de utilizarea site-ului.
 
2. Generalități
 
2.1. Prezentul document (Termeni și Condiții) reglementează
relațiile reciproce dintre Proprietarul site-ului în persoana Administratorului
site-ului și Utilizatorul site-ului, apărute în legătură cu utilizarea site-ului
www.prointelect.com.
2.2. Termenii şi Condiţiile sunt aplicabile în cazul tuturor
Utilizatorilor/Clienților site-ului.
2.3. ProIntelect ca autor/proprietar/administrator elaborează,
amplasează, modifică sau anulează prevederile acestor Termeni si Condiții. Pe
măsura apariţiei unor situaţii noi de orice natură ce impun acest lucru,
Administratorul poate modifica Termenii si Condițiile de utilizare fără a anunța
Utilizatorul/Clientul personal. Astfel de modificări vor fi aduse la
cunostiința Utilizatorului/ Clientului prin afișare pe site-ul web la www.prointelect.com. De aceea, vă rugăm să
vizitați periodic acest compartiment pentru a verifica Termenii și Condițiile.
Modificările făcute astfel sunt socotite a fi acceptate de către
Utilizator/Client dacă acesta continuă să folosească serviciul după afișarea
lor pe site-ul web.
2.4. În cazul unor schimbări substanțiale ale prevederilor documentului Termeni
și Condiții Administratorul informează  Utilizatorii/Clienții prin
afișarea pe site a anunțului respectiv. Din momentul postării anunțului pe site,
Termenii și Condițiile în redacția precedentă își pierd valabilitatea.
2.5. Asupra drepturilor și obligațiilor părților, apărute ca urmare a
redactării Termenilor și Condițiilor, se aplică prevederile noii (ale ultimei)
versiuni a acestor Termeni și Condiții, dacă nu este stabilit altfel de acest
document (Regulament) sau nu rezultă din caracterul relațiilor existente
stabilite între părți.
2.6. Versiunea în vigoare a Termenilor și Condițiilor este plasată în rețeaua
Internet la adresa: www.prointelect.com. În cadrul prezentului
document, cuvintele la singular includ pluralul, cuvintele la plural includ
singularul, cuvintele care denotă genul masculin includ femininul, și cuvintele
care denotă genul feminin includ masculinul.
2.7. Forța Majoră – ProIntelect nu iși
asumă responsabilitatea pentru imposibilitatea de a se conforma obligațiilor
prevazute in acești Termeni si Condiții, ca rezultat al oricărei cauze aflate
in afara controlului său, incluzând dar nelimitându-se la evenimente
neprevăzute, condiții meteorologice nefavorabile, cataclisme,
defecțiunile unor rețele de transmisiune, acțiunea sau inacțiunea guvernului sau a altor
autoritați competente de care ProIntelect nu este responsabil.
2.8. Jurisdicție - Acest sait web (exclusiv site-uri ale terțelor părți spre care există trimiteri/link-uri) este controlat de
către ProIntelect. Prin accesarea acestui site, Utilizatorul/ Clientul
acceptă că acest contract și orice dispută legată de el sunt guvernate si interpretate
in concordanță cu legile R. Moldova, legislației internaționale iar Utilizatorul/Clientul
admite să se supună jurisdicției exclusive a organelor de drept – instanțelor
de judecată ale R. Moldova. Acest site web poate fi
accesat de oriunde în România / R.Moldova și de peste hotare. ProIntelect
nu oferă nici o asigurare că conținutul acestui site se supune legilor
(inclusiv celor de proprietate intelectuală) altor țări. Dacă
Utilizatorul/Clientul accesează acest site
din afară, o face pe riscul său și este singur responsabil de respectarea
legilor teritoriului in care se află.
2.9. Confidențialitate– ProIntelect nu garantează ca
folosirea de către Utilizator/ Client a acestui site va fi strict confidențială. ProIntelect nu este responsabil
pentru nici o pagubă pe care o suferă Utilizatorul/Clientul sau altă persoană
ca rezultat al confidențialității cu privire la utilizarea de către
Utilizator/Client a acestui site. Orice informație pe care
Utilizatorul/Clientul o dezvăluie pe site se poate a nu fi în siguranță pe
durata transmiterii ei prin Internet. Terțe părți au posibilitatea de a
intercepta transmisiunile pe care le face Utilizatorul/Clientul când folosește
acest site web. Unele servicii pe care le accesează Utilizatorul/Clientul pe
acest site îi permit să primească informații cu caracter personal.
2.10. Dacă unele probleme nu
sunt soluționate amiabil în cadrul prezentului document, relațiile dintre părți
sunt supuse prevederilor normelor juridice în vigoare.
 
3. Acceptarea Termenilor și Condițiilor
 
3.1. Utilizatorul/Clientul acceptă să adere la
acești Termeni si Condiții.
3.2. Utilizatorul/Clientul confirmă că a citit
si acceptat acești Termeni si Condiții.
Utilizarea Serviciului de către Utilizator/Client implică acceptarea
necondiționată a acestor Termeni si
Condiții
.
3.3. În cazul în care nu sunteți de acord cu
acești Termeni si Condiții, vă rugăm
să nu mai folosiți acest site.
 
4. Proprietarul site-ului: drepturi și obligații
 
4.1. Obiectivul conținutului
site-ului este de a transmite informații exacte și actualizate Utilizatorilor
și potențialilor Clienți. Întregul conținut al site-ului ProIntelect Moldova www.prointelect.com este protejat de legile
din R. Moldova şi de regulamentele şi tratatele internaţionale privind
drepturile de autor, legislația internațională cu privire la dreptul de
proprietate intelectuală, toate drepturile fiind rezervate. Proprietarul site-ului
este Administratorul domeniului Prointelect.com și posesorul drepturilor
exclusive de folosire a site-ului, între care și a părților componente: produse software, hipertext, baze de date, materiale informative, reprezentări grafice
ca elemente ale interfeței de lucru, a altor elemente de design și a tuturor
materialelor din componența prezentului site care cad sub incidența protecției
drepturilor de autor .
4.2. Toate drepturile referitoare la paginile secțiunilor, conținutul și
prezentarea site-ului
sunt deținute de ProIntelect Moldova. Este interzisă
modificarea, afișarea, copierea, distribuirea, transmiterea, licențierea,
comercializarea, publicarea, crearea unor materiale/produse derivate sau
utilizarea conținutului site-ului în orice scop fără acordul în scris din
partea ProIntelect Moldova..
4.3. Proprietarul site-ului prestează servicii de păstrare, transmitere și
asigurare  a accesului prin rețeaua Internet la informații despre
produsele software interactive,
hipertext, imagini
și reprezentări grafice și alte materiale proiectate, elaborate, realizate și experimentate
de către autorii echipei Centrului de Tehnologii Educaționale ProIntelect.
4.4. Administratorul site-ului
asigură funcționarea curentă a site-ului,
determină structura, volumul și lista serviciilor site-ului,
structura și aspectul exterior al acestuia, permite sau limiteză accesarea site-ului, realizează alte drepturi
care-i aparțin.
4.5. Administratorul rezolvă problemele legate de folosirea site-ului în scopuri comerciale,
pentru schimb de
opinii cu privire la soft-urile educațoinale prezentate, de participarea în programe de parteneriat, ia decizii despre
amplasarea publicității pe site
ș.a.
4.6. ProIntelect
nu își asumă răspunderea pentru nici o pierdere de date sau informații
rezultate din comenzi neonorate sau care nu ajung la destinatar și întârzieri,
cauzate de evenimente care sunt în afara controlului ProIntelect.
4.7. Proprietarul site-ului
în persoana Administratorului va depune toate eforturile - tehnic sau de altă
natură - pentru funcționarea optimă și în bune condiții a site-ului. Cu
toate acestea, din motive care sunt în afara controlului Administratorului sau
din orice alte motive, vor putea exista întreruperi în funcţionare, sau
imposibilităţi de accesare de către Utilizatori/Clienți, pe o perioadă mai mică
sau mai mare (nedeterminată) de timp. ProIntelect  Moldova nu va acorda nici o garanție referitoare
la:
a) evitarea utilizării anevoioase sau unor întreruperi în utilizarea site-ului;
b) inexistența pe site-ul ProIntelect a virușurilor sau alte
componente care ar putea produce daune Utilizatorilor/Clienților;
c) neafectarea în sens negativ a altor sisteme prin utilizarea site-ului.
Astfel ProIntelect Moldova , în nici o împrejurare, nu poate fi
responsabil pentru nici un fel de pierderi
directe sau indirecte rezultate din sau legate în orice fel de utilizarea site-ului său.
4.8. În cazul nerespectării de către Utilizator/Client a stipulărilor acestui
document, Administratorul își rezervă dreptul de a limita sau
bloca pe o durată nedeterminată accesul Utilizatorului/ Clientului la site sau la
unele servicii, iar în caz de încălcare repetată sau gravă a Termenilor și
Condițiilor poate anula contul Utilizatorului/ Clientului.
4.9. Administratorul nu este preocupat de examinarea și soluționarea disputelor
și situațiilor de conflict apărute eventual între diferiți Utilizatori/Clienți.
Totodată, își rezervă dreptul de a bloca accesul la site al
Utilizatorului/Clientului cu pricina în cazul adresărilor cu plângeri motivate
din partea altor Utilizatori/Clienți cu privire la purtarea incorectă a
Utilizatorului/Clientului respectiv.

5. Utilizatorul site-ului: drepturi și obligații
 
5.1. Drepturile și obligațiile Utilizatorului apar din momentul accesării de
către acesta a oricărei dintre paginile web
ale site-ului.
5.2. Utilizatorii au acces permanent la Termenii
şi Condiţiile
de utilizare a serviciilor pentru a le putea consulta în
orice moment.
5.3. Asigurarea deplină a drepturilor Utilizatorului este posibilă numai după
înregistrarea Utilizatorului pe site.
Pentru a
accesa anumite elemente ale acestui site, va trebui să
vă creaţi un cont. Nu veţi putea utiliza contul altei persoane, fără
permisiune. Pentru crearea contului, trebuie să oferiţi informaţii complete. Dumneavoastră sunteţi unic răspunzător de activitatea ce
are loc în cadrul contului dumneavoastră şi trebuie să păstraţi securitatea
parolei propriului cont. Trebuie să anunţaţi imediat Administratorul site-ului
în cazul în care securitatea contului dumneavoastră este compromisă sau contul
este utilizat neautorizat de către altcineva. Chiar dacă ProIntelect nu
este responsabil pentru daunele cauzate de utilizarea neautorizată a contului,
dumneavoastră ați putea fi răspunzător de daunele cauzate site-ului sau altora prin utilizarea
neautorizată.
Pentru înregistrare Utilizatorul indică numele Utilizatorului (adresa de
e-mail) și parola. Din momentul
confirmării înscrierii și activării înregistrării
Utilizatorul capătă statutul de Utilizator înregistrat.
5.4. Dacă nu este specificat altfel, persoana care este autorizată pe site prin indicarea numelui de
Utilizator (adresa poștei electronice și parolei, ca rezultat al autorizării
automate (cookies) ș.a) se consideră posesor de drept al contului, accesul la
folosirea și dirijarea căruia au fost căpătate ca urmare a unei atare
autorizări.
5.5. Utilizatorul înregistrat are acces liber la toate
serviciile site-ului, cu
excepția acelor servicii accesul la care se face contra plată în conformitate
cu un acord suplimentar între părți.  
5.6. ProIntelect vă garantează permisiunea de a utiliza acest site prin respectarea următorilor
Termeni de utilizare:
a) site-ul se va utiliza
doar în interes personal şi non-comercial;
b) nu veţi copia sau distribui nici o parte din acest site în nici un fel de mediu, fără a
obţine în prealabil o autorizaţie scrisă de la Administratorul site-ului;

c) nu veţi altera sau modifica nici o parte din acest site;
d) veți respecta Termenii și
Condițile
acestui site.
5.7. Utilizatorii/Clienții pot trimite la secțiunea Forum comentarii,
sugestii, note, idei sau observații cu privire la structura și conținutul site-ului, respectiv pot adresa întrebări
atâta timp cât conținutul acestora nu este ilegal, defăimător, amenințător,
obscen, care să afecteze viața privată, drepturile de proprietate intelectuală
ale ProIntelect Moldova sau ale unor terțe părți și care nu conțin
viruși, solicitări comerciale, mailing-uri de masă, scrisori în lanț sau orice
altă formă de spam.
5.8. Utilizatorii/Clienții sunt în drept să folosească și alte servicii ale site-ului  în măsura în care
acestea sunt prevăzute de secțiunile respective ale site-ului.
5.9. Utilizatorul se obligă să se abțină de la acțiunile interzise, indicate în
compartimentul 6.

6. Utilizare improprie  și răspunderi

6.1. Utilizatorul/Clientul nu va permite și nu
va desfășura activitatea de cracking
sau hacking, sau atacurilor de genul
„negarea serviciului”. Utilizatorii/Clienții care violează securitatea
sistemelor sau rețelelor pot fi acționați în instanță, civil și penal.
6.2. Folosirea materialelor accesibile numai Utilizatorilor înregistrați pentru
răspândire și aducere la cunoștința generală prin cablu, eter sau alte mijloace
similare este interzisă.
6.3. Utilizatorul/Clientul este de acord să
foloseasca serviciul numai în scopuri legale. Utilizatorul/ Clientul se
obligă că:
a) nu va modifica, copia, reproduce, publica, afișa,
distribui, transmite, acorda licențe, crea produse derivate, transfera sau
vinde orice fel de informație sau servicii obținute de pe sau prin intermediul
acestui site web;
b) nu va permite vreunui terţ (şi nu îl va autoriza) să
foloseasca serviciul sau reţeaua de comunicaţii ProIntelect  pentru a
transmite sau a recepţiona material care contravine oricărei legi sau dispoziţii legale in vigoare, de natura
obscenă, ameninţător, agresiv, defăimator;
c) nu va folosi o adresă de e-mail falsă, nu va
impersona o altă persoană sau entitate. În aceste cazuri ProIntelect își
rezervă dreptul, dar
nu și obligația, de a îndepărta sau publica o astfel de informație transmisă.
6.4. Utilizatorul/ Clientul este de
acord să exonereze de răspundere şi să nu acţioneze ProIntelect în
justiţie cu privire la orice pretenţie ridicată de către un
terţ, rezultată din utilizarea serviciului sau a
reţelei de comunicaţii a ProIntelect şi a Internetului de către
Utilizator/Client, cât şi cu privire la orice pierdere (directă, indirectă, pe
cale de consecinţă sau de altă natură), costuri, acţiuni, procese, pretenţii,
stricăciuni, cheltuieli (inclusiv cheltuieli de judecată) sau alte răspunderi,
suferite în vreun fel sau provocate direct de ProIntelect ca urmare a încălcării sau ignorării
de către Utilizator/Client a acestor Termeni si Condiţii.
6.5. Plata tuturor cheltuielilor adiţionale în legătură cu folosirea
serviciului, inclusiv acelea pe care furnizorul de servicii Internet sau
telefonice le-ar putea solicita, intră în sarcina Utilizatorului/ Clientului.
7. Acord de licențiere
Pentru orice produs cumpărat, utilizatorul primește un
Acord de licențiere. Procurarea și utilizarea produsului înseamnă
acceptul Acordului de licențiere.

8. Informații personale
Datele inscrise in orice formular de pe site, in timpul unei comenzi, la trimiterea oricarui mail cu
informatii legate de identitatea dumneavoastra sau contact sunt strict
confidențiale si nu vor fi folosite in scopuri publicitare sau de alta natură.
Vă rugăm să
accesați secțiunea Politica de confidențialitate care se aplică de
asemenea accesului sau vizitei dumneavoastră pe site.
9. Recomandări și avertismente

Administratorul site-ului
web în mod insistent recomandă:
9.1. Să nu plasați pe site materiale de care nu puteți fi siguri că o atare utilizare
atinge drepturile patrimoniale sau alte drepturi personale cu caracter
nepatrimonial.
9.2. Să nu plasați pe site informații de care nu puteți fi siguri că această
informație este la îndemâna tuturor și că ea nu ține, conform legilor în
vigoare, de informații din categoria celor cu acces limitat/restrâns (secrete
de stat, militare, etc).
9.3. Nu plasați pe site
în formă deschisă date de contact cum ar fi numărul de telefon, adresa poștei
electonice, ș.a.
9.4. În cazul dacă calculatorul utilizat de dumneavoastră
pentru accesarea site-ului mai
este sau poate fi folosit și de alte persoane, luați toate măsurile necesare
pentru ca parola utilizată de dumneavoastră să nu fie păstrată în browser.
9.5. Luați toate măsurile necesare pentru asigurarea
confidențialității datelor din contul dumneavoastră utilizate pentru accesarea
acestui site.
9.6. Dacă cineva dintre Utilizatori/Clienți
comite acțiuni jignitoare, de discreditare ș.a. contra dumneavoastră nu intrați
în polemică cu acesta ci vă adresați Administratorului site-ului.
9.7. Utilizând site-ul
trebuie să vă abțineți de la acțiunile care, cu bună știință, sunt sau pot fi
apreciate ca fiind contra sau în afara normelor de drept.