Avantaje

a) Din punct de vedere al proiectării și exploatării dispozitivelor virtuale:

 1. Aparatele, dispozitivele şi instrumentele virtuale nu se supun deteriorării și nici uzurii fizice sau morale, asigură reproducerea nelimitată şi garantată a rezultatelor măsurătorilor (cu prezența erorilor experimentale și generarea celor aleatorii).
 2. Parametrii tehnici ai echipamentelor, aparatelor, dispozitivelor virtuale pot fi modificaţi în intervale largi de valori , spre deosebire de cele din laborator care au parametri tehnici rigizi, stabiliți de producător.
 3. Echipamentul, aparatele virtuale pot fi multiplicate într-un număr nelimitat de exemplare, fără consum de resurse materiale și energetice.
 4. Cantitativ și calitativ compensează lipsa de echipament şi aparate costisitoare.
 5. Experimentele şi lucrările de laborator propuse se efectuează în timp real şi cu mijloace (accesorii virtuale) analoage celor reale din laborator.
 6. Asigură simularea și efectuarea în timp real a experimentelor inclusiv și a celor irealizabile în condiţiile unui laborator școlar.
 7. În experimentul virtual se modelează condiţii ce nu pot fi reproduse sau realizate în condiţiile laboratorului de fizică.
 8. Sânt mai puţin costisitoare pentru o asigurare de 100% a lucrărilor de laborator frontale. 
 9. În experimentul virtual poţi interveni uşor şi fără consecinţe. 
 10. Experimentul virtual poate fi pornit (lansat) sau întrerupt în orice moment şi fără consecinţe. 
 11. Experimentul virtual poate fi repetat oricât dorim sau oricât este nevoie, independent de durată sau de acțiunea unor factori externi.
 12. Dispozitivele virtuale sunt „proiectate” astfel încât fenomenul fizic poate fi studiat detaliat între limitele extreme ale granițelor de manifestare a acestuia (trecerile cantitative în cele calitative şi invers), adică, putem stabili limitele de valabilitate a modelului științific elaborat și unanim acceptat la nivelul actual al cunoașterii. 
 13. Prin schimbarea controlată a unei sau mai multe valori ale mărimilor fizice şi parametrilor tehnici ai dispozitivului virtual, experimentul virtual asupra unui fenomen sau proces fizic (desprinse din realitate) este net superior experimentului de laborator deoarece cel virtual admite un studiu complex, ridicat la nivelul unei mici și veritabile cercetări științifice. 
 14. Calculatorul ca instrument înzestrat cu programe speciale elaborate pe baza modelelor științifice ale fenomenelor, proceselor fizice este un puternic mijloc de predare-învățare activă, de cercetare, cunoaștere și de instruire socială. 

b) Din punct de vedere al utilizării aplicațiilor în procesul didactic:

 1. Toate lucrările virtuale propuse, fără excepţie, au un caracter aplicativ, deoarece sunt însoţite de măsurători şi calcule ale mărimilor fizice corespunzătoare fenomenului fizic studiat.
 2. Efectuarea lucrărilor propuse se poate face atât în cadrul orelor de fizică, cât şi pentru tema de acasă, pentru lucrul extraşcolar cu elevii dotaţi şi cei cointeresaţi.
 3. Efectuarea lucrărilor se face sub egida şi controlul profesorului de fizică, în corespundere cu cerinţele curriculare, cerinţele şi scopurile didactice ale profesorului şi interesele şi capacităţile elevilor.
 4. Lucrările de laborator şi experimentele aplicative propuse sunt efectuate strict individual de către elevi în timp real şi în corespundere cu caracteristicile psihofiziologice proprii. Se exclude copiatul sau falsificarea datelor finale. 
 5. Majoritatea aplicațiilor conţin generatoare de probleme experimentale cu verificare automată şi documentată a rezultatelor obținute de elevi, astfel asigurând o evaluare operativă (parțială, continuă,…) a performanțelor școlare.
 6. Generatorul de probleme experimentale aplicative permite generarea acestora într-un număr corespunzător numărului de elevi din clasă. Baza de date a generatorului include următoarele informaţii: lista elevilor, varianta rezolvată, rezultatul pentru fiecare variantă. Elevii nu au acces la această informaţie.
 7. Efectuarea lucrărilor de laborator virtuale se finalizează cu prezentarea unui referat. Fişa de lucru şi cerinţele faţă de referat sunt stabilite de către profesorul de fizică.
 8. Softul profesorului asigură evidența rezultatelor muncii fiecărui elev într-un regim de conexiune inversă (feed-back), care asigură o analiză operativă cu privire la atingerea obiectivelor, a performanței școlare, asupra metodelor didactice aplicate, strategiei pe care a utilizat-o, diagnosticarea cauzelor care au dus la rezultatul final, inclusiv și cel de eșec, ș.a.m.d 
 9. Implementarea noilor tehnologii informaționale în predarea-învățarea fizicii-disciplină în viziunea propusă de autorii acestor lucrări plasează învăţământul centrat pe profesor la învăţământul centrat pe elev. 
 10. Un experiment virtual, înzestrat cu generator de probleme experimentale la aceeași temă, lărgește cu mult componenta practică a lucrului de sine stătător în clasă dar mai cu seamă la îndeplinirea temelor pe acasă.
 11. Experimentul și problemele pe calculator sânt un puternic mijloc de exersare, de individualizare a învățării prin exersări active (diferite experimente, probleme experimentale pentru niveluri de pregătire diferite); această pârghie de „constrângere didactică” mobilizează toți elevii clasei la activitatea de cunoaștere și exclude irosirea timpului la lecție, elimină plictiseala provocată de diferiți factori obiectivi sau subiectivi, care, cu regret, mai persistă pe la lecțiile de fizică.
 12. Fascinația ecranului calculatorului cu imaginile dinamice ale derulării fenomenelor lumii reale, supuse în mod interactiv unor schimbări controlate, dirijate chiar de utilizator (elev) îl captivează pe acesta , îi permite să stabilească la nivel calitativ relațiile cauză-efect iar la nivel cantitativ să verifice interdependențele dintre mărimile care descriu fenomenul respectiv, formându-și astfel propriile cunoștințe.
 13. În educația asistată de calculator fundamentală este implicarea elevilor (studenților) în activitatea de instruire. Aplicațiile sunt concepute astfel ca elevul (sub egida profesorului) să poată realiza o mică cercetare ştiinţifică a fenomenului studiat. 
 14. Profesorul câștigă timp, deoarece decade necesitatea pregătirii utilajului, accesoriilor de laborator, a verificării prealabile a stării tehnice şi repararea acestora până şi după efectuarea experimentului sau a lucrărilor de laborator. 
 15. Elevii dotați și cointeresați de învățarea aprofundată a fizicii au acces în laboratorul virtual de fizică oricând și ori de câte ori au nevoie să studieze, să repete o temă sau alta, să verifice o ipoteză proprie, să pună la îndoială modelul respectiv propus de noi, să se convingă de validitatea modelului, sau, de ce nu, să demonstreze cu argumente obiective contrariul . 
 16. Laboratorul virtual propus conține și experimente calitative (pentru profilurile cu un număr redus de ore la fizică).
 17. Laboratorul virtual nici într-un caz nu trebuie să substituie sau să marginalizeze experimentele din laboratorul de fizică, el vine doar să completeze pe acesta prin extinderea și diversificarea arsenalului mijloacelor de predare-învățare activă, eficientă.
 18. Laboratorul virtual este de un real folos pentru autoinstruire prin intermediul învățământului la distanță sau pentru tinerii, care din anumite motive au lipsit sau nu pot frecventa școala, ș.a.m.d.